Casierie Online

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

PENTRU UTILIZATORII site-ului https://plationline.ase.ro

 

(Informare GDPR)

 

Acest document cuprinde informațiile despre datele cu caracter personal colectate de către Academia de Studii Economice din București, denumită în continuare ASE, cu sediul în Piața Romană nr. 6, sector 1, București cod 010374, reprezentată prin prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, Rectorul ASE.

 

ASE acționează în calitate de Operator al datelor cu caracter personal pe care dumneavoastră (în calitate de Persoană Vizată) le furnizați, pentru ca ASE să fie în măsură să pună la dispoziția dumneavoastră serviciile de efectuare a plăților prin mijloace electronice prin intermediul site-ului https://plationline.ase.ro.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Potrivit GDPR, "date cu caracter personal" reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce informații se colectează

Activitățile de colectare și procesare a datelor sunt reglementate de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, denumit în continuare GDPR.

 

Pentru efectuarea plăților prin mijloace electronice pe site-ul https://plationline.ase.ro, ASE colectează de la dumneavoastră următoarele informații: numele și prenumele, codul numeric personal (CNP) în cazul cetățenilor români sau identificatorul documentului de călătorie / identitate în cazul cetățenilor străini, adresa de e-mail, precum și datele de identificare ale cardului bancar al cărui / cărei titular sunteți.

Scopul colectării datelor

Pentru a putea presta serviciile anterior menționate, ASE va colecta și va folosi datele dumneavoastră cu caracter personal după cum urmează:

·         Numele, prenumele, CNP-ul în cazul cetățenilor români sau identificatorul documentului de călătorie / identitate în cazul cetățenilor străini – pentru întocmirea de către ASE a documentelor cu caracter financiar și/sau fiscal,  conform prevederilor legale în vigoare; aceste documente pot fi cerute spre a fi puse la dispoziția autorităților competente pentru efectuarea controlului financiar sau fiscal, precum și de către organele abilitate de a efectua cercetări pentru înfăptuirea actului de justiție;

·         Adresa de email – pentru ca ASE să vă poată trimite în format electronic chitanța / dovada de efectuare a plății de către dumneavoastră;

·         Datele de identificare ale cardului bancar al cărui / cărei titular sunteți – pentru ca plata să poată fi efectuată

Ce facem cu aceste informații

Datele dvs. sunt colectate de către personal angajat al ASE, pentru care atribuțiile de serviciu includ competența de a prelucra datele personale colectate de la persoana vizată însăși.

 

Stocarea datelor se face în România, la unul din sediile sau punctele noastre de lucru.

 

Datele astfel colectate se transmit autorităților evidențiate mai sus conform prevederilor legislației în vigoare, precum și unor terțe părți, respectiv BCR cu care ASE cooperează în vederea furnizării serviciilor de efectuare a plăților prin mijloace electronice pe site-ul https://plationline.ase.ro.

 

Terțele părți cărora li se vor transmite aceste date vor justifica necesitatea unei astfel de prelucrări prin invocarea unor dispoziții legale obligatorii care pot fi făcute opozabile ASE.

 

ASE nu exclude posibilitatea ca datele cu caracter personal astfel preluate să fie solicitate spre a fi puse la dispoziția altor autorități sau instituții publice în oricare dintre situațiile:

(a)    este prevăzut într-o dispoziție legală;

(b)    protejează drepturile ASE sau ale afiliaților acesteia;

(c)    previne o infracțiune sau protejează siguranța națională;

(d)    protejează siguranța individului sau siguranța publică.

Durata stocării datelor

Durata de stocare a datelor cu caracter personal evidențiate în prezentul document se supune prevederilor legale privind duratele obligatorii de păstrare și/sau arhivare a datelor, după caz. Toate datele cu caracter personal deținute de ASE vor fi păstrate pe toată perioada furnizării de servicii de efectuare a plăților prin mijloace electronice.

La această perioadă se adaugă termenele legale de păstrare în arhivă a documentelor financiare / fiscale, care încep să curgă de la data închiderii furnizării serviciilor în cauză.

 

În cazul în care dvs., în calitate de persoană vizată, nu sunteți de acord cu efectuarea acestei prelucrări, vă informăm că vă expuneți riscului de a nu fi în măsură să beneficiați de serviciile de efectuare a plăților prin mijloace electronice pe site-ul https://plationline.ase.ro.

Drepturi

În conformitate cu prevederile GDPR, aveți următoarele drepturi: dreptul de acces la date • dreptul la rectificare • dreptul la ștergerea datelor sau "dreptul de a fi uitat" • dreptul la restricționarea prelucrării • dreptul la portabilitatea datelor • dreptul la opoziție • dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate • dreptul de adresare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele competente, în măsura în care se consideră necesar.

 

La nivelul ASE, responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat la adresa de e-mail gdpr@ase.ro